MyFeed Personalized Content

Regulamin Kampanii Powitalnej Nestlé Baby Mama

Regulamin Testu Konsumenckiego

,,To, co najlepsze dla Maluszka!”

(dalej jako „Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują warunki udziału w Teście Konsumenckim „To, co najlepsze dla Maluszka!” (dalej: „Test Konsumencki”) realizowanym w ramach Programu Nestlé Baby Mama skierowanym do osób posiadających aktywne konto/a w mediach społecznościowych (Instagram), będących rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 6. miesiąca życia, zainteresowanych udziałem w Teście Konsumenckim. 

 2. Test Konsumencki jest organizowany przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68 (dalej: „Organizator/Nestlé”).

 3. Organizator jest również fundatorem produktów testowych. 

 4. Test Konsumencki jest organizowany zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Programu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 5. W trakcie trwania Testu Konsumenckiego niniejszy Regulamin będzie dostępny pod adresem strony internetowej: https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/regulamin-kampanii-nan2-co-najlepsze-dla-maluszka w formie umożliwiającej jego pobranie i wydruk.
 6. Uczestnik biorący udział w Teście Konsumenckim zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Programu.

 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Programu (w szczególności w zakresie własności intelektualnej dotyczącej Materiałów Uczestnika i ochrony danych osobowych Uczestnika).

 8. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie zapisane wielką literą, a które nie zostały osobno zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu.

 9. Celem Testu Konsumenckiego jest sprawdzenie jaką opinię posiada klient na temat konkretnych produktów. Ocenie poddawane są kryteria takie jak jakość, smak, skład produktów, łatwość przygotowania posiłku. Test Konsumencki pozwala sprawdzić, czy produkt spełnia oczekiwania i potrzeby klientów oraz ewentualnie ukazuje co należy w nim zmienić.

 

§2

Czas trwania Testu Konsumenckiego

 

 1. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 12.02.2024 do dnia 04.03.2024 przy czym będzie on podzielony na etapy:

  • I ETAP – wysłanie zaproszeń do Uczestników wybranych przez Organizatora do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim, potwierdzenie udziału w Teście Konsumenckim i akceptacja warunków udziału przez Uczestników na Stronie Kampanii – do dnia 15.02.2024.

  • II ETAP – dostarczenie Uczestnikom produktów do testowania nastąpi w dniach od dnia 16.02.2024 do dnia 21.02.2024 tj. po upływie terminu na akceptację zaproszenia i potwierdzenie udziału przez Uczestników w Teście Konsumenckim,

  • III ETAP – okres testowania produktów od dnia 16.02.2024 do dnia 01.03.2024

  • IV ETAP – zbieranie ankiet o produktach testowanych, które Uczestnicy mogą wypełnić na Stronie Kampanii - do dnia 04.03.2024.

 

§3

Uczestnicy Testu Konsumenckiego

 

 1. Uczestnicy Testu Konsumenckiego są wybierani przez Organizatora spośród osób zarejestrowanych w Programie Nestlé (Regulamin Programu dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/regulamin-programu-baby-mama ) tj. spośród wyłonionych laureatów Kampanii Powitalnej.

 2. Uczestnikiem Testu Konsumenckiego może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca rodzicem/opiekunem prawnym dzieci w wieku od 6. miesiąca życia, która na skutek wysłanego do niej zaproszenia, wyraziła zainteresowanie Testem Konsumenckim, potwierdziła udział w nim i wyraziła zgodę na treść postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Programu. 

 3. Z Testu Konsumenckiego wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Testu Konsumenckiego, współpracownicy i pracownicy Organizatora, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Testu Konsumenckiego, pracownicy/współpracownicy agencji reklamowych/marketingowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie rodziny w.w. osób. Jako członków rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§4

Wyłonienie Uczestników – ETAP I 

 

 1. Organizator wysyła do wybranych Uczestników Programu, spełniających kryteria podane w §3 Regulaminu, na adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji, zaproszenia do udziału w Teście Konsumenckim z dedykowaną wiadomością e-mail dotyczącą tego Testu Konsumenckiego. Wiadomość przesłana przez Organizatora, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera link przekierowujący na Stronę Kampanii, gdzie Uczestnik może zapoznać się ze szczegółami Testu Konsumenckiego.

 2. Po przekierowaniu na Stronę Kampanii Uczestnik ma możliwość wyrażenia zainteresowania Testem Konsumenckim, udzielenia wymaganych zgód (w tym akceptacji postanowień Regulaminu) i tym samym potwierdzenia udziału w Teście Konsumenckim.

 3. W przypadku braku woli udziału w Teście Konsumenckim zaproszona osoba nie podejmuje żadnych działań na Stronie Kampanii, co jest równoznaczne z odrzuceniem zaproszenia. 

 4.  Organizator nie będzie ponawiał zaproszeń do udziału w Teście Konsumenckim, a Uczestnik Programu może zadeklarować swój udział przez Stronę Kampanii jedynie przez okres wskazany w §2 ust. 1 (ETAP I) tj. do końca dnia, w którym upływa termin zgłoszenia udziału. Uczestnik Programu, który nie odpowiedział na zaproszenie do udziału w Teście Konsumenckim może otrzymać ponownie zaproszenie do udziału w innym teście konsumenckim lub innej kampanii realizowanej przez Organizatora.

 

§5

Produkty testowe i ich wysyłka do Uczestników – ETAP II 

 

Każdy Uczestnik wybrany do udziału w Teście Konsumenckim, który potwierdził swój udział i odesłał zgłoszenie, otrzyma pakiet produktów do testowania, w skład którego wchodzą opakowanie mleka następnego NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO, kojący balsam La Roche-Posay - Lipikar Baume AP+M 200 ml, silnie regenerujący balsam La Roche-Posay Cicaplast B5+ 40 ml o łącznej wartości 198 złotych 98 groszy każdy pakiet (dalej: „Pakiet produktów testowych”).

 1. Pakiety produktów testowych w zakresie produktów spożywczych (produkty marki ) są przewidziane dla grupy wiekowej dzieci tj. w wieku od 6. miesiąca życia. Uczestnik otrzyma tylko jeden Pakiet produktów testowych dostosowany do wieku jego dziecka i zostanie on dostarczony kurierem na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji w Programie lub w zgłoszeniu do udziału w Teście Konsumenckim.

 2. Pakiety produktów testowych oraz materiały reklamowe zostaną wysłane do Uczestników w terminie przewidzianym w §2 Regulaminu (ETAP II), na koszt Organizatora, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 3. Uczestnik Testu Konsumenckiego traci prawo do otrzymania Pakietu produktów testowych, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe lub adresowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, bądź jeśli nie odbierze przesyłki. 

 4. Uczestnik nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z udziałem w Teście Konsumenckim. Uczestnik w związku z udziałem w Teście Konsumenckim otrzymuje wyłącznie Pakiet produktów testowych, o którym mowa w §5 ust. 1-2.

 5. Produkty testowe nie podlegają zamianie na gotówkę ani inny produkt. Produkty testowe nie podlegają sprzedaży i winny zostać wykorzystane przez Uczestnika jedynie w celu przeprowadzenia Testu Konsumenckiego.

 6. Uczestnik Testu Konsumenckiego nie może przenieść praw do otrzymanych produktów testowych na inne osoby trzecie. 

 

§6

Testowanie produktów i przedstawienie opinii o produkcie – ETAP III i IV

 

 1. Uczestnik zgłoszony do udziału w Teście Konsumenckim, który otrzyma Pakiet produktów testowych aktywnie przetestuje produkty oraz według swojego uznania wypełni ankietę udostępnioną przez Organizatora na Stronie Kampanii. Uczestnik ma również możliwość podzielenia się opinią na temat przetestowanych produktów na swoim profilu na Instagramie.

 2. Produkty należy testować w okresie wskazanym w §2 Regulaminu (ETAP III).

 3. Po przetestowaniu produktów Uczestnik ma dobrowolną możliwość wypełnienia ankiety, udostępnionej na Stronie Kampanii, do której link znajduje się w zaproszeniu do Testu Konsumenckiego przesłanego przez Organizatora. Organizator zbiera wypełnione przez Uczestników ankiety w terminie wskazanym w §2 Regulaminu (ETAP IV).

 4. Dodatkowo Uczestnik, może podzielić się swoją opinią dotyczącą testowanych produktów w mediach społecznościowych (Instagram). Uczestnik w sposób dobrowolny może wykonać także dalsze działania obrazujące testowanie produktów i wyrazić na ich temat opinię takie jak:

 • dodanie zdjęcia lub rolki w feedzie na swoim publicznym profilu w serwisie Instagram pokazującego moment wieczornego karmienia Maluszka oraz nakładania balsamu po kąpieli. W kadrze powinny znajdować się otrzymane w paczce produkty. W opisie należy opowiedzieć, jak wygląda wspólna, wieczorna rutyna, której towarzyszy mleko następne NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO oraz balsamy La Roche – Posay.

 • dodanie wideo do relacji (Instagram Stories) na swoim publicznym profilu w serwisie Instagram, w którym Uczestnik pokaże zawartość otrzymanej paczki i  podzieli się swoją opinią na temat mleka następnego NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO oraz balsamów La Roche – Posay.

 1. Jednak w przypadku skorzystania z tej formy dzielenia się opinią należy stosować właściwe dwustopniowe oznaczenie publikowanego materiału tj. w pierwszej kolejności w opisie zdjęcia, oraz w relacji, o której mowa w.w. ust.4 posługiwać się hasztagami: #testproduktu (na pierwszym miejscu) #wspolpracareklamowa, #testproduktu #nestlebabymama #Nan2, #ŻywienieDlaPrzyszłości, #MlekoNastępne #Lipikar #BodyCare #SkinCare #LaRochePosayPoland, a także oznaczeniu profilu: @nestle_babyandme_pl , @nan2 i @larocheposay. Ponadto obowiązkowo należy dokonać oznaczenia publikowanych materiałów (zarówno zdjęcia jak i wideo w relacji lub rolce), wykorzystując funkcjonalności platformy społecznościowej (Instagram) dodając etykietę „Post sponsorowany” oraz @nestle_babyandme_pl jako partnera marki. Każda publikacja w ramach kampanii musi zawierać WAŻNĄ INFORMACJĘ: 

„Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko następne, skonsultuj się z lekarzem.”

 1. Wypełniając ankietę oraz publikując na swoich Profilach w mediach społecznościowych opinie (materiały) na potrzeby Testu Konsumenckiego, Uczestnik (z chwilą nadesłania ankiety lub opublikowania danego materiału na danym swoim profilu) udziela Nestlé nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z danego materiału Uczestnika (wraz z prawami do wizerunków osób zamieszczonych w ramach danego materiału Uczestnika, prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz prawem sublicencji na rzecz podmiotów trzecich), poprzez zamieszczenie (opublikowanie) danego materiału Uczestnika (w całości lub części) w mediach społecznościowych Nestlé odpowiadających mediom społecznościowym Uczestnika, na których Uczestnik opublikował dany materiał Uczestnika  tj. Uczestnik udziela Nestlé w powyższym zakresie (w powyższych celach) licencji na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiału Uczestnika – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiału Uczestnika, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, druku 3D,

  b) digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 

  c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał Uczestnika utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  d) w zakresie rozpowszechniania materiału Uczestnika  w sposób inny niż określony w lit. a) – c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału Uczestnika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 2. Licencja, o której mowa w ust. 6 udzielana jest Nestlé zarówno w odniesieniu do całości, jak i do poszczególnych fragmentów materiału Uczestnika i obejmuje również prawo do linkowania do materiałów Uczestnika. 

 3. Uczestnik zobowiązuje się̨ do niewykonywania osobistych praw autorskich do materiałów Uczestnika w zakresie w jakim będzie to umożliwiało Nestlé wykorzystanie materiału Uczestnika w sposób wskazany w niniejszym paragrafie. 

 4. W przypadku, gdyby Nestlé chciało wykorzystać materiały w szerszym niż wskazany w powyżej zakresie, Nestlé uzgodni to uprzednio z Uczestnikiem w drodze osobnych ustaleń. 

 5. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem materiałów Uczestnika i przysługują mu do nich wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że materiały Uczestnika są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, a ponadto nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich

 6. Publikując opinie Uczestnika w mediach społecznościowych z widniejącym na nich wizerunkiem osoby trzeciej (w tym dziecka Uczestnika), Uczestnik oświadcza, że ma prawo do wykorzystania wizerunku tych osób w zakresie niezbędnym do jego zamieszczenia w ramach publikowanych materiałów na profilu Uczestnika w związku z uczestnictwem w Teście Konsumenckim, jak również oświadcza, że jest upoważniony do udzielania Nestlé prawa (nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji)  i niniejszym udziela go do wykorzystania tego wizerunku przez Nestlé na potrzeby Testu Konsumenckiego i prowadzonych przez Organizatora w związku z tym Testem Kampanii. 

 7. Materiały Uczestnika publikowane w ramach Kampanii nie mogą przedstawiać dzieci, które nie ukończyły 6. miesiąca życia.

 

§7

Rezygnacja z udziału w Teście Konsumenckim

 1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Teście Konsumenckim, Uczestnik może zrezygnować z udziału w nim. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Teście Konsumenckim należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nestlebabymama@nestle.pl

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Teście Konsumenckim po otrzymaniu Pakietu produktów testowych, Uczestnik powinien niezwłocznie odesłać na własny koszt otrzymany Pakiet produktów testowych, na adres wskazany przez Nestlé, w stanie nienaruszonym, z wyłączeniem ewentualnie skonsumowanych produktów.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Akceptując zaproszenie do Testu Konsumenckiego i potwierdzając swój udział w nim Uczestnicy z wykorzystaniem możliwości/funkcji dostępnych na Stronie Kampanii udzielają niezbędnych zgód, akceptują zasady tego Testu Konsumenckiego wraz z niniejszym Regulaminem. 

 2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Testem Konsumenckim. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. 

 3. Każda reklamacja powinna zawierać: dopisek „To, co najlepsze dla Maluszka!”, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 

 4. Reklamacje przyjmowane są począwszy od daty rozpoczęcia Testu Konsumenckiego do 14 dni od daty jego zakończenia. Decyduje data nadania w placówce pocztowej. 

 5. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

 6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data nadania w placówce pocztowej).

 7.  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

 10. Test Konsumencki jest prowadzony tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 11. Organizator informuje, że Test Konsumencki nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook czy Instagram. Informacje przekazywane przez Uczestnika są kierowane do Organizatora, a nie do w/w portali. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Testu Konsumenckiego przez Organizatora.

 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Testu Konsumenckiego wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu czy Regulaminu Programu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Testu Konsumenckiego informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. 

 13. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Testu Konsumenckiego, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Testu Konsumenckiego.

 14. Wszelkie dodatkowe informacje o Teście Konsumenckim, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Testu Konsumenckiego może uzyskać wysyłając e-mail na adres: nestlebabymama@nestle.pl.

 15. Niniejszy Test Konsumencki nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).