MyFeed Personalized Content

Regulamin Programu Baby Mama

Regulamin Programu Nestlé Baby Mama

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu Programu Nestlé Baby Mama (dalej: Regulamin) regulują warunki udziału w programie Nestlé Baby Mama skierowanego do osób posiadających aktywne konto/a w mediach społecznościowych (takich jak Instagram, Tik Tok), będących rodzicami dzieci od 4 do l8 miesiąca życia, zainteresowanych udziałem w Programie Nestlé Baby Mama tj. Kampanii Powitalnej i kampaniach testowania produktów Nestlé dla dzieci i niemowląt (dalej: Program), zapraszanych do udziału w tych kampaniach za pomocą elektronicznego narzędzia Creator IQ.

 

Program jest organizowany przez Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa – spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68, e-mail: nestlebabymama@nestle.pl (dalej: Nestlé), która jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§1
Definicje.

Uczestnik – osoba, która zgłosiła wolę udziału w Programie, wzięła udział w Kampanii Powitalnej akceptując przy tym wymagane zgody i została jej laureatem, zadeklarowała wolę udziału w kampaniach testowania produktów Nestlé dla dzieci i niemowląt, spełniająca kryteria, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu i do której mogą zostać wysłane zaproszenia do kampanii testowania w/w produktów;

Kampania Powitalna – pierwsza (początkowa) kampania Nestlé, w ramach której Uczestnik przechodzi procedurę rekrutacji do Programu tj. deklaruje wolę udziału w Programie, wykonuje zadanie kampanijne w ramach konkursu i po wyłonieniu go jako laureata konkursu, przystępuje do Programu, udzielając wymaganych zgód. Szczegółowe zasady udziału w Kampanii Powitalnej uregulowane są odrębnym regulaminem;

Kampania – każdy test produktów Nestlé dla niemowląt i małych dzieci przeprowadzany i ogłaszany w ramach Programu, w ramach którego Uczestnicy korzystają z produktów przez określony czas w celu przekazania opinii o tych produktach do Nestlé. Uczestnicy w ramach tego testu mają możliwość dobrowolnego zamieszczania publikacji w mediach społecznościowych o tych produktach czy o teście konsumenckim. Każda Kampania skierowana jest jedynie do Uczestników Programu tj. laureatów Kampanii Powitalnej, zgodnie z definicją powyżej. Szczegółowe zasady udziału w każdej Kampanii testowania produktów będą określane w osobnych regulaminach.

Profil – profil Uczestnika na serwisie społecznościowym (np. Instagram, Tik Tok, itp.), na którym posiada on aktywne konto, w ramach którego mogą być przez niego zamieszczane materiały/treści itp. związane z udziałem Uczestnika w Kampanii Powitalnej czy danej Kampanii testowania produktów w ramach Programu;

Strona Kampanii – strona internetowa z opisem Kampanii Powitalnej lub danej Kampanii, do której link Uczestnik otrzyma w dedykowanej wiadomości e-mail, umożliwiająca złożenie deklaracji przez Uczestnika o wyrażeniu zgody na udział w Kampanii Powitalnej/Kampanii albo o rezygnacji z niej, jak również umożliwiająca zapoznanie się z Regulaminem czy regulaminem danej kampanii i udzielenie wymaganych zgód.

 

§2
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, na jakich Uczestnicy mogą brać udział w Programie (tj. w Kampanii Powitalnej lub poszczególnych Kampaniach w ramach Programu), ogólne zasady współpracy Nestlé z Uczestnikami w ramach Programu (w tym warunki i zasady wysyłania zaproszeń do udziału w Kampanii Powitalnej/Kampanii, ogólne zasady realizacji przez Nestlé usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Udział Uczestnika w Kampanii Powitalnej jak i w poszczególnych Kampaniach jest bezpłatny, z zastrzeżeniem okoliczności, iż Uczestnik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do rezygnacji z udziału w Programie.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 oraz ust. 6 poniżej, Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto na Instagramie lub Tik Toku z włączoną funkcją profilu publicznego oraz liczbą autentycznych obserwujących na Instagramie/Tik Toku co najmniej 2500 osób, będąca rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka powyżej 4. miesiąca życia i nie starszego niż 18 miesięcy, która nie jest pracownikiem Nestlé Polska S.A ani podmiotów, którym powierzono zadania związane z realizacją Programu (w tym w szczególności Justyny Dzieduszyckiej-Jędrach, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, 03-905 Warszawa) oraz, która ma miejsce zamieszkania w Polsce. 
 5. Uczestnicy Programu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Programu.
 6. Poszczególne usługi realizowane w związku z Programem lub Kampanią Powitalną realizowaną w ramach Programu, jak również poszczególne Kampanie podlegają osobnym regulaminom. Uczestnik wyrażając wolę udziału w Kampanii Powitalnej i dalszych Kampaniach zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z regulaminem Kampanii Powitalnej i regulaminami poszczególnych Kampanii testowania produktów i zaakceptowania warunków objętych tymi regulaminami. Udział w Programie, Kampanii Powitalnej jak i w poszczególnych Kampaniach jest dobrowolny, jednakże wymaga zaakceptowania Regulaminu Programu, Kampanii Powitalnej lub dalszych regulaminów Kampanii.
 7. Program (w tym Kampania Powitalna i dalsze Kampanie) nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez jakiekolwiek media społecznościowe. Wszelkie pytania, komentarze, reklamacje Uczestników związane z Programem powinny być kierowane do Nestlé (zgodnie z §8), a nie do poszczególnych mediów społecznościowych.

§3
Zasady ogólne udziału w Programie (w tym w Kampanii Powitalnej i dalszych Kampaniach testowych).

 1. W celu uczestnictwa w Programie konieczne jest:
 1. otrzymanie wiadomości e-mail skierowanej do Uczestnika od Nestlé z zaproszeniem do Kampanii Powitalnej zawierającej dedykowany link do Strony Kampanii Powitalnej,
 2. przyjęcie zaproszenia, złożenie deklaracji woli udziału w Kampanii Powitalnej, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Programu jak również regulaminu Kampanii Powitalnej (co jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Programu),
 3. wykonanie zadania konkursowego przewidzianego w Kampanii Powitalnej.
 4. (ze względu na cele i założenia Programu) wyrażenie zgody na przesyłanie przez Nestlé informacji handlowych dotyczących poszczególnych Kampanii (w tym informacji dotyczących produktów lub usług Nestlé będących przedmiotem poszczególnych Kampanii, a także informacji związanych z daną Kampanią dobieranych pod kątem preferencji Uczestnika) na podany przez Uczestnika adres e-mail;
 5. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności; 
 1. Akceptacja zaproszenia przez Uczestnika i zgłoszenie przez niego udziału w Kampanii Powitalnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 1 następuje na Stronie Kampanii Powitalnej.
 2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Kampanii Powitalnej zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane, nie naruszając przy tym praw osób trzecich (np. poprzez podanie danych osobowych osób trzecich jako własnych). Uczestnicy, którzy przekazują Nestlé dane osobowe osoby trzeciej winni upewnić się, że posiadają uprawnienia do udostępniania takich informacji Nestlé.
 3. Wyrażając wolę udziału w Kampanii Powitalnej Uczestnik ma również możliwość wyrażenia opcjonalnej zgody dotyczącej otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora danych (innych niż informacje przesyłane na potrzeby realizacji Kampanii Powitalnej/Kampanii).
 4. Uczestnik przyjmując zaproszenie Nestlé do Kampanii Powitalnej dokonuje zgłoszenia do Programu i oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia z Nestlé umowy, o której mowa w ust. 8 lit. b) oraz spełnia wymagania, o których mowa w §2 ust. 4 Regulaminu oraz, że podane przez niego w ramach zgłoszenia do Programu dane nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Zaproszenia do dalszych Kampanii testowania produktów Nestlé są kierowane jedynie do wyłonionych w Kampanii Powitalnej laureatów. Laureaci Kampanii Powitalnej stają się Uczestnikami Programu, do których Nestlé może wysyłać zaproszenia do poszczególnych Kampanii testowania.
 6. Przesłane zgłoszenie do Programu, o którym mowa w ust. 2 podlega weryfikacji przez Nestlé, pod kątem spełnienia wymagań o których mowa w § 2 ust 4 Regulaminu (przy czym w uzasadnionych wypadkach Nestlé przysługuje prawo do zwrócenia się do Uczestnika o przedłożenie dokumentacji umożliwiającej Nestlé sprawdzenie czy przedmiotowe wymagania zostały przez Uczestnika faktycznie spełnione).
 7. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Nestlé zgłoszenia danego Uczestnika (stosownie do postanowień ust. 7):
  a) Uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną od Nestlé z potwierdzeniem udziału w Kampanii Powitalnej i przyjęciem zgłoszenia,

b) pomiędzy Nestlé a Uczestnikiem zawierana jest umowa dotycząca współpracy w ramach Programu (prawa i obowiązki stron określone zostały w szczególności w § 4, Umowa ta ma charakter bezterminowy i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, przy czym Uczestnik może ją wypowiedzieć stosownie do postanowień ust. 9 poniżej, zaś Nestle stosownie do postanowień ust. 10 oraz § 7 ust. 1 lit d)).

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie i nie będzie on otrzymywał od Nestlé dalszych powiadomień/informacji związanych z Programem. Rezygnacja z Programu może zostać zgłoszona przez Uczestnika w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o tym na adres e-mail Nestlé: nestlebabymama@nestle.pl. Rezygnacja z Programu jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Uczestnika umowy z Nestle, o której mowa w ust. 8 lit. b).
 2. Nestlé uprawnione jest do usunięcia Uczestnika z Programu z ważnych powodów, którymi są:   
 1. naruszenie przez Uczestnika w związku z działaniami podejmowanymi w Programie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, naruszenie praw osób trzecich lub Nestlé (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), naruszenie dóbr osobistych osób trzecich lub Nestlé (w szczególności poprzez publikacje na Profilach), naruszenie zasad współżycia społecznego; 
 2. inne, powtarzające się (co najmniej dwukrotnie) naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. zaprzestanie spełniania przez Uczestnika któregokolwiek z wymagań, o których mowa w § 2 ust. 4.
 1. O zamiarze usunięcia Uczestnika z Programu, Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej potwierdzony przy zgłoszeniu do Kampanii Powitalnej. Usunięcie Uczestnika z Programu na podstawie wskazanej w ustępie poprzedzającym, oznacza rozwiązanie przez Nestlé z Uczestnikiem umowy, o której mowa w §3 ust. 8 lit. b) w trybie natychmiastowym.

 

§4

Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Nestlé.

1. Uczestnik Programu (po przeprowadzeniu z jego udziałem Kampanii Powitalnej i wyłonieniu go jako laureata Kampanii Powitalnej) może zostać zaproszony przez Nestlé do dalszych Kampanii dotyczących testowania produktów Nestlé. Uczestnikowi zaproszonemu do kolejnych Kampanii przysługuje:

a) dostęp do informacji na temat danej Kampanii przeprowadzanej przez Nestlé w ramach Programu (możliwość uczestniczenia w tej Kampanii i testowania produktów), do której Uczestnik został przez Nestlé zaproszony, przy czym:

 • udział Uczestnika w Kampanii jest dobrowolny (tj. Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru, czy i w której z Kampanii prowadzonej przez Nestlé w ramach Programu, do której został przez Nestlé zaproszony, chce uczestniczyć);
 • Uczestnik jest zapraszany przez Nestlé do udziału w poszczególnych Kampaniach w oparciu o przyjęte przez Nestlé na potrzeby danej Kampanii kryteria (założenia danej Kampanii/jej przedmiot). Wybrani przez Nestlé w związku z daną Kampanią Uczestnicy zostaną poinformowani o zaproszeniu ich przez Nestlé do danej Kampanii drogą mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika;
 • Uczestnik z tytułu udziału w danej Kampanii nie otrzymuje wynagrodzenia;
 • Udział Uczestnika w poszczególnych Kampaniach może wymagać od Uczestnika podjęcia przez Uczestnika dodatkowych działań (w szczególności wyrażenia opinii o testowanych produktach) lub wyrażenia dodatkowych zgód;
 • Poszczególne Kampanie są uregulowane osobnymi regulaminami, z którymi Uczestnik ma obowiązek uprzedniego zapoznania i zaakceptowania.

2. Materiały Uczestnika publikowane przez Uczestnika w ramach udziału w Programie lub poszczególnych Kampaniach w ramach Programu na jego Profilu są umieszczane przez niego dobrowolnie, jednak powinny być zgodne z poniższymi zasadami (Uczestnik akceptując Regulamin i wyrażając wolę publikacji zobowiązuje się do ich przestrzegania):

a)    powinny zawierać jasną informację, iż dana aktywność wynika z udziału w Programie poprzez właściwe dwustopniowe oznaczenie publikowanego materiału hasztagami: odpowiednio #Reklama, #konkursznagrodami lub #testproduktu #wspolpracareklamowa (na pierwszym miejscu) #NestleBabyMama a także oznaczeniu profilu: @nestle_babyandme_pl. Ponadto obowiązkowo należy dokonać oznaczenia publikowanego materiału (zarówno zdjęcia jak i wideo w relacji), wykorzystując funkcjonalności platformy społecznościowej (Instagram/Tik Tok) dodając etykietę „Post sponsorowany” lub inną o analogicznym znaczeniu proponowaną przez daną platformę społecznościową;
b)    powinny zawierać szczerą opinię Uczestnika oraz dostarczać innym wiarygodne oraz szczere informacje na temat produktów otrzymywanych lub testowanych w ramach poszczególnych Kampanii/Kampanii Powitalnej;
c)    powinny zawierać nazwy poszczególnych produktów Nestlé, które będą prezentowane, produkty te powinny być oznaczane zgodnie ze wskazówkami Nestlé;
d)    w przypadku materiałów dotyczących mleka modyfikowanego:
•    nie powinny być prowadzone z udziałem kobiet w ciąży;
•    nie powinny sugerować, że karmienie mlekiem modyfikowanym jest lepsze niż karmienie piersią;
•    nie powinny być opracowane z udziałem niemowląt młodszych niż 6 miesięcy;

 • każdorazowo, niezależnie od rodzaju publikacji (post, rolka, stories itp.) powinny zawierać informację o następującej treści: "Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko następne lub produkt na bazie mleka, skonsultuj się z lekarzem.”
  f)    powinny być zgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności, iż nie będzie zamieszczał na Profilach treści/materiałów o charakterze bezprawnym.
 1. Uczestnikowi nie wolno reklamować ani sprzedawać produktów otrzymywanych w ramach Kampanii Powitalnej/Kampanii.
 2. Nestlé udostępni Uczestnikom Programu, na Stronie Kampanii lub w wiadomości e-mail informacje lub materiały niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w ramach w ramach Programu oraz inne treści dla Uczestników, o ile będzie to konieczne.

 

§5
Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w związku z Programem (w tym pozyskanych do wysyłki zaproszenia i podanych podczas składania deklaracji udziału w Kampanii Powitalnej lub Kampanii) jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Nestlé, przede wszystkim, w celu:
  a)    podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy (w tym podjęcia działań związanych z weryfikacją Uczestnika na potrzeby Programu), jak również w celu wykonania zawartej z Uczestnikiem umowy (w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, realizacji poszczególnych Kampanii, zaproszenia Uczestników do udziału w danej Kampanii, korzystania ze Strony Kampanii). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), a w przypadku danych dzieci Uczestników również art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  b)    w celu dopasowywania treści przesyłanych Uczestnikom w ramach poszczególnych Kampanii, marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; 
  c)    dane osobowe przekazane Nestlé przez Uczestnika mogą być ponadto wykorzystywane przez Nestlé w celach, na które Uczestnik wyraził dobrowolną zgodę (w przypadku wyrażenia przez niego takiej zgody).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym pozostałych celów i podstaw przetwarzania, jak również okresu przechowywania danych osobowych, kategorii odbiorców danych, warunków mających zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy) znajdują się w Polityce Prywatności Nestlé, która ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów, znajdującej się tutaj …..[WN1]  (link) 
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkie ewentualnie wyrażone przez Uczestnika zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte. 
 6. Cofnięcie danej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Cofnięcie danej zgody może zostać dokonane przez Uczestnika poprzez wysłanie do Nestlé korespondencji w tym zakresie na adres wskazany w ust. 10 poniżej lub (o ile odpowiednia opcja będzie w danym przypadku dostępna) poprzez naciśnięcie stosownego linka znajdującego się w stopce korespondencji mailowej. 
 7. Wycofanie zgody, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. d (ze względu na cele Programu i jego założenia) jest jednak równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie i stanowi wypowiedzenie przez Uczestnika umowy z Nestlé, o której mowa w § 3 ust. 8 lit. b).
 8. Podanie danych osobowych przy deklaracji udziału w Kampanii Powitalnej, a w konsekwencji podczas zgłoszenia do Programu i w dalszych Kampaniach  lub podczas korzystania ze Strony Kampanii jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio w celu uczestnictwa w Kampanii Powitalnej i dalszych Kampaniach.
 9. Nestlé zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Nestlé danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com
 11. Dane osobowe Uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani przez Nestlé do Programu będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty odmowy Nestlé w zakresie zakwalifikowania danego Uczestnika do Programu (na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z danym zgłoszeniem).
 12. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.
 13. Nestle powierza agencji Justyna Dzieduszycka-Jędrach, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, Warszawa (03-905), przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników Programu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Kampanii Powitalnej/Kampanii związanych z testowaniem produktów.

 

§6
Własność intelektualna. 

Materiały Nestlé

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów/treści udostępnianych przez Nestlé Uczestnikom, jak również do ewentualnych materiałów i treści zamieszczonych przez Nestlé na Stronie Kampanii (np. artykuły, teksty, zdjęcia, materiały video, itp.) stanowią własność Nestlé lub jej licencjodawców.
 2. Uczestnicy mogą korzystać z treści i materiałów, o których mowa w ust. 1 na potrzeby realizacji poszczególnych Kampanii, z uwzględnieniem założeń lub regulaminów poszczególnych Kampanii. Zabronione jest kopiowanie lub udostępnianie treści zamieszczonych na Stronie Kampanii, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek przewidziany obowiązującymi przepisami prawa lub poza postanowienia regulaminu danej Kampanii.  

Materiały Uczestnika

 1. Publikując na swoich Profilach w mediach społecznościowych treści i materiały na potrzeby Kampanii Powitalnej/poszczególnych Kampanii realizowanych przez Uczestnika w ramach Programu (dalej: Materiały Uczestnika), Uczestnik (z chwilą opublikowania danego Materiału Uczestnika na danym Profilu) udziela Nestlé nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z danego Materiału Uczestnika (wraz z prawami do wizerunków osób zamieszczonych w ramach danego Materiału Uczestnika, prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz prawem sublicencji na rzecz podmiotów trzecich), poprzez zamieszczenie (opublikowanie) danego Materiału Uczestnika (w całości lub części) w mediach społecznościowych Nestlé odpowiadających mediom społecznościowym Uczestnika, na których Uczestnik opublikował dany Materiał Uczestnika (tj. np. w przypadku zamieszczenia przez Uczestnika Materiału Uczestnika na Profilu na Instagramie/Tik Toku, Nestlé udzielana jest licencja do zamieszczenia takiego Materiału Uczestnika przez Nestlé na dowolnym profilu/koncie Nestlé (w tym poszczególnych jej marek) na Instagramie/Tik Toku), tj. Uczestnik udziela Nestlé w powyższym zakresie (w powyższych celach) licencji na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy z Nestlé, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału Uczestnika – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Materiału Uczestnika, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, druku 3D,
  b)    digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 
  c)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał Uczestnika utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  d)    w zakresie rozpowszechniania Materiału Uczestnika  w sposób inny niż określony w lit. a) – c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału Uczestnika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2. Licencja, o której mowa w ust. 1 udzielana jest Nestlé zarówno w odniesieniu do całości, jak i do poszczególnych fragmentów Materiału Uczestnika i obejmuje również prawo do linkowania do Materiałów Uczestnika. 
  3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Materiałów Uczestnika w zakresie umożliwiającym Nestlé wykorzystanie Materiału Uczestnika w sposób wskazany w niniejszym paragrafie. 
  4. W przypadku gdyby Nestlé chciało wykorzystać Materiały w szerszym niż wskazany w ust. 1-3 zakresie, Nestlé uzgodni to uprzednio z Uczestnikiem w drodze osobnych ustaleń. 
  5.    Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Materiałów Uczestnika i przysługują mu do nich wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Materiały Uczestnika są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, a ponadto nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. 
  6.    Publikując Materiały Uczestnika z widniejącym na nich wizerunkiem osoby trzeciej, Uczestnik oświadcza, że ma prawo do wykorzystania i przetwarzania wizerunku tych osób w zakresie niezbędnym do jego zamieszczenia w ramach Materiałów Uczestnika publikowanych na danym Profilu Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie (lub poszczególnej Kampanii w ramach Programu), jak również do wykorzystania tego wizerunku przez Nestlé stosownie do postanowień ust. 1-2.

§7
Odpowiedzialność. 
1.    Nestlé zastrzega sobie prawo do:
a)    przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony Kampanii w sytuacji, gdy jest to spowodowane przerwami technicznymi (np. niezbędnymi do rozwijania strony, konserwacji sprzętu lub oprogramowania oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii) lub przyczynami niezależnymi od Nestlé (np. siła wyższa). Nestlé dołoży wszelkich starań, aby takie ewentualne przerwy techniczne/przerwy w dostępności Strony Kampanii nie wpływały na komfort korzystania ze Strony Kampanii;
b)    modyfikacji Strony Kampanii, w szczególności zakresu oraz rodzaju materiałów dostępnych w ramach Programu, przygotowywania nowych Kampanii, w których będą mogli brać udział Uczestnicy na zasadzie dobrowolności;
c)    do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania ze Strony Kampanii lub jej szaty graficznej;
d)    zrezygnowania z prowadzenia Programu w każdym czasie (po wcześniejszym, co najmniej miesięcznym powiadomieniu o tym fakcie Uczestników).
3.    Nestlé nie wpływa w żaden sposób na treści zamieszczane przez Uczestników na swoich Profilach w związku z Kampanią Powitalną/poszczególnymi Kampaniami w ramach Programu, a jedynie może przekazywać Uczestnikom w ramach Kampanii Powitalnej/poszczególnych Kampanii materiały umożliwiające Uczestnikom przygotowanie treści/materiałów z nimi związanych (np. przesyłając zestawy produktów Nestlé do testowania, materiały informacyjne dotyczące produktów Nestlé, itp.). 
4.    Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treści, materiały (Materiały Uczestnika) przez niego zamieszczane w związku z Programem na swoich Profilach.
5.    Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Programu, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się, iż nie będzie zamieszczał na swoich Profilach treści o charakterze bezprawnym.

 

§8
Kontakt. Procedura reklamacyjna.

1.    Jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Programu (w tym usług świadczonych przez Nestlé w ramach Strony Kampanii) powinny być zgłaszanie na adres email: nestlebabymama@nestle.pl
2.    Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Nestlé.
3.    Reklamacje powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Uczestnika składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres) (3) wskazanie żądań składającego reklamację. 
4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Nestlé w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 

 

§9
Wymagania techniczne.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nestlé Uczestnik, powinien dysponować sprzętem i systemem, który spełnia następujące wymagania: a) zapewnia połączenie z siecią Internet, b) posiada zainstalowaną zaktualizowaną, powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Kampanii wymaga dostępu do poczty elektronicznej. Nestlé dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Kampanii było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Nestlé nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie ze Strony Kampanii.

 

§10
Zmiana Regulaminu.

1.    Nestlé, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony Kampanii (np. zmiana dostępnych funkcjonalności) lub w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w ich interpretacji, jak również w przypadku zaistnienia innych ważnych i uzasadnionych przyczyn.
2.    O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim (co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem), poprzez informację zamieszczoną na Stronie Kampanii lub wysłaną na adres e-mail Uczestnika, podany w zgłoszeniu do Programu, w ramach której wskazana zostanie data wejścia w życie tych zmian. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami Regulaminu. 
3.    Uczestnikowi nie akceptującemu zmian w Regulaminie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust. 8 lit. b) niezwłocznie po powiadomieniu Uczestnika o zmianach Regulaminu. Uczestnik nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania ze Strony Kampanii.

 

§11
Postanowienia końcowe.

1.    Treść niniejszego Regulaminu zostanie wysłana każdorazowo w wiadomości skierowanej do Uczestnika zawierającej zaproszenie do udziału w Kampanii Powitalnej. Ponadto treść Regulaminu znajduje się na Stronie Kampanii (w formie, która umożliwia pobranie go, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie) przez cały czas trwania Programu.
2.    Ewentualne spory związane z realizacją Programu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2023r.