MyFeed Personalized Content

Regulamin Kampanii Powitalnej Nestlé Baby Mama

 

Regulamin Kampanii Powitalnej

(dalej: „Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują warunki udziału w Kampanii Powitalnej (dalej: „Kampania”) realizowanej w ramach Programu Nestlé Baby Mama skierowanego do osób posiadających aktywne konto/a w mediach społecznościowych (takich jak Instagram, Tik Tok), będących rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w określonym wieku, zainteresowanych udziałem w Programie, spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Nestlé Baby Mama (dalej „Regulamin Programu”) dostępnym na Stronie Kampanii pod adresem: https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/regulamin-programu-baby-mama

 2. Kampania jest organizowana przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68 (dalej „Organizator”), zgodnie z Regulaminem Programu.

 3. Organizator jest również fundatorem nagród przewidzianych dla laureatów konkursu.

 4. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie „Kampania” odnosi się wyłącznie do Kampanii Powitalnej.

 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Programu (w szczególności w zakresie własności intelektualnej dotyczącej Materiałów Uczestnika i ochrony danych osobowych Uczestnika).

 6. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Programu, obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Uczestnik biorący udział w Kampanii, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Programu.

 8. Kampania trwa od 10.10.2023r. do odwołania jej przez Organizatora.

 

§2

Zaproszenie do udziału w Kampanii

 

 1. Zgodnie z Regulaminem Programu Organizator za pomocą elektronicznego narzędzia Creator IQ przesyła do wybranych Uczestników na ujawniony przez nich w mediach społecznościowych adres e-mail wiadomość prywatną z dedykowanym zaproszeniem do udziału w Kampanii z aktywnym linkiem do Strony Kampanii. Uczestnik może zaakceptować lub odrzucić zaproszenie do Kampanii na Stronie Kampanii. Niniejszy Regulamin jak i Regulamin Programu udostępniony został na Stronie Kampanii, jak również przesyłany jest Uczestnikom wraz z zaproszeniem do Kampanii. Akceptując zaproszenie do Kampanii na Stronie Kampanii Uczestnik potwierdza, że akceptuje również niniejszy Regulamin i Regulamin Programu.

 2. W przypadku odrzucenia zaproszenia do udziału w Kampanii, Uczestnik może otrzymać od Organizatora ponownie zaproszenie do Kampanii w drodze kolejnej, dedykowanej wiadomości e-mail.

 3. Uczestnik, który przyjął zaproszenie do Kampanii, zobowiązany jest łącznie do: 

  1. udzielenia wymaganych zgód o których mowa w Regulaminie Programu,

  2. realizacji w czasie trwania Kampanii zadania konkursowego wskazanego w § 3 ust. 1-2.

 

§3

Zadanie Konkursowe i nagrody

 

 1. Po zaakceptowaniu zaproszenia do Kampanii Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe polegające na przesłaniu Organizatorowi kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to Ty powinnaś dołączyć do Programu?”.

 2. Odpowiedź na pytanie (zadanie konkursowe) powinna zostać przesłana w wiadomości zwrotnej e-mail do Organizatora w czasie trwania Kampanii.

 3. Wykonując zadanie konkursowe i przesyłając Organizatorowi odpowiedź na pytanie, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji w zakresie przesłanych Materiałów, zgodnie z §6 Regulaminu Programu.

 4. Spośród wszystkich Uczestników, którzy poprawnie zrealizowali zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1-2, Organizator wybierze maksymalnie 20 (dwudziestu) laureatów każdego miesiąca, których realizacje zostaną najlepiej ocenione. Ocenie podlegać będzie kreatywność, zwięzłość i poprawność językowa odpowiedzi. Wybór Uczestników będzie odbywał się cyklicznie tj. każdego ostatniego dnia roboczego miesiąca spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym. Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia do końca dnia poprzedzającego dzień wyłonienia zwycięzców. Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami w danym miesiącu mogą ponownie wykonać zadanie konkursowe w miesiącu kolejnym.

 5. Do wyłonionych w sposób opisany w ust. 4 Uczestników, Nestlé skieruje zaproszenie do udziału w Programie (z możliwością udziału w dalszych kampaniach dotyczących testowania produktów).

 6. O wyborze Uczestnika i tym samym zarejestrowaniu go w Programie, Organizator poinformuje Uczestnika powitalną wiadomością wysłaną drogą e-mail. Uczestnicy zarejestrowani w Programie (laureaci konkursu), którzy udzielili wymaganych zgód określonych w Regulaminie Programu zobowiązani są do podania swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu i datę urodzenia dziecka) w wiadomości zwrotnej do Organizatora. Po zrealizowaniu obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim Uczestnicy otrzymają nagrodę w postaci Pakietu ambasadorskiego i możliwości uczestnictwa w dalszych kampaniach testowania produktów.

 7. Na Pakiet ambasadorski składają się produkty dostosowane do wieku dziecka Uczestnika oraz gadżety w postaci: jednej lampki pierścieniowej na telefon, jednej torby z logo Nestlé Baby Mama, presetów do przerabiania zdjęć do mediów społecznościowych oraz Instagram Trendbook (dalej: Pakiet powitalny) o łącznej wartości:

 • w przypadku Pakietu powitalnego dla Uczestnika, który zadeklarował, iż jest rodzicem dziecka po 4 miesiącu życia -  105 zł brutto;

 • w przypadku Pakietu powitalnego dla Uczestnika, który zadeklarował, iż jest rodzicem dziecka po 6 miesiącu życia -  105 zł brutto;

 • w przypadku Pakietu powitalnego dla Uczestnika, który zadeklarował, iż jest rodzicem dziecka po 8 miesiącu życia – 135 zł brutto;

 • w przypadku Pakietu powitalnego dla Uczestnika, który zadeklarował, iż jest rodzicem dziecka po 12 miesiącu życia -  135 zł brutto;

 1. W przypadku gdy Uczestnik zgłaszając się do Programu i wykonując zadanie konkursowe zadeklarował, iż jest rodzicem więcej niż jednego dziecka, otrzyma tylko jeden Pakiet powitalny dla dziecka najmłodszego, mając jednak na uwadze wymagany wiek dziecka zgodnie z Regulaminem Programu.

 2. Pakiet powitalny zostanie wysłany za pośrednictwem kuriera na adres w Polsce podany przy zgłoszeniu do Programu w ramach deklaracji udziału w Kampanii w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Uczestnika przeczytania pierwszej powitalnej wiadomości o zarejestrowaniu Uczestnika w Programie i wysłanej do niego za pośrednictwem e-maila/mediów społecznościowych.

 3. Uczestnik nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z udziałem w Kampanii. Uczestnik w związku z udziałem w Kampanii otrzymuje wyłącznie Pakiet powitalny, a do przychodu z nagrody zastosowanie znajduje §4 Regulaminu. Udział w Kampanii i realizacja zadania konkursowego przez Uczestnika jest dobrowolna.

 

§4

Zobowiązania publicznoprawne

 1. Przychód uzyskany z tytułu nagrody, o której mowa w §3 ust. 5-6, podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

 2.  Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznane w wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody zostanie - na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - potrącone przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród i odprowadzone do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca – Uczestnik wyraża zgodę.

 

§5

Rezygnacja z udziału w Kampanii lub w Programie

 

 1. Po zaakceptowaniu zaproszenia do udziału w Kampanii, Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kampanii. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kampanii należy wysłać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nestlebabymama@nestle.pl.

 2. Po zarejestrowaniu w Programie, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Programie na zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie Programu.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na Stronie Kampanii w opisie Kampanii (w formie, która umożliwia pobranie go, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie) przez cały czas trwania Kampanii.

 2. Ewentualne spory związane z realizacją Kampanii będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 3. Niniejsza Kampania (realizowany konkurs z nagrodami) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).